Általános Szerződési Feltételek


Jelen szerződési feltételek (továbbiakban: „SZF”) azon honlap: www.cityhostess.hu (továbbiakban: „Honlap”) és a rajta keresztül elérhető szolgáltatások (továbbiakban: „Szolgáltatás) használatának szabályait határozza meg, amelynek tulajdonosa és üzemeltetője, továbbá szolgáltatója a következő egyéni vállalkozás (továbbiakban: „Üzemeltető”): - Egyéni vállalkozás neve: Albert Attila E. V. - Székhelye: Magyarország, 1188 Budapest, Kispesti utca 34/A. - Nyilvántartási száma: 51565277 - Képviseli: Albert Attila - E-mail címe: cityhostessbudapest@gmail.com - Telefonszáma: +36302137334 - Adószáma: 68312758-1-43 - Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály (Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala) - Tárhelyszolgáltatója: Kovács Péter E. V.(kovacs.peter@k-office.hu)
 1. A Honlap célja
A Honlap célja, hogy ennek felhasználásával az Üzemeltető speciális profilú munkaközvetítés keretében egyfelől hostok/hostessek, másfelől az ő munkájukat potenciálisan igénybe venni kívánó cégek és magánszemélyek közötti kapcsolatfelvételt elősegítse.
 1. Szerzői jog
A Honlapon található minden elem (grafika, szöveg) az Üzemeltető szerzői jogi védelme alatt áll, azokat az Üzemeltető írásos engedélye nélkül szigorúan tilos bármilyen célra felhasználni vagy más weboldalon elhelyezni vagy bármilyen formában sokszorosítani. Felhasználó nem jogosult a Honlapra, kereskedelmi közleményt vagy bármely egyéb reklámtevékenységnek minősülő műsorelemet illeszteni, továbbá nem jogosult egyéb módon sem megváltoztatni a Honlap tartalmát és/vagy formai megjelenését. Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz a Honlap esetleges illegális, engedély nélküli használata ellen.
 1. A Honlap és a Szolgáltatás felhasználói (továbbiakban: Felhasználók)
A Honlap és a Szolgáltatás egészét vagy részét igénybe vevő mindenkori Felhasználó kizárólag 18. életévet betöltött, nagykorú, cselekvőképes természetes vagy jogi személy lehet. Felhasználóvá azzal válik, ha a Honlap használata előtt a szükséges nyilatkozatokat (továbbiakban: „Nyilatkozat”) megtette, és magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen SZF rendelkezéseit. A Szolgáltatás igénybevétele a Felhasználó felelőssége, kockázata és költsége, és a Felhasználó tartozik felelősséggel a mindenkori jogszabályok és a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartásáért. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Felhasználóknak a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült tevékenységeiért.
 1. Nyilatkozat
A Felhasználó a Honlap használatának illetve a Szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt regisztrálni köteles (továbbiakban: „Regisztráció”), amelynek során a következőkről ad Nyilatkozatot: -   kijelenti, hogy az SZF rendelkezéseit elolvasta, érti, teljes körűen megismerte; -   kijelenti, hogy nagykorú és cselekvőképes; -   kijelenti, hogy a Regisztráció során megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek; -   kijelenti, hogy a Szolgáltatás használata során minden, a SZF egyes bekezdéseiben foglalt szabályt betart; -   hozzájárul, hogy az általa feltöltött adatokat, fényképeket a Szolgáltató a Honlap a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye; -   tudomásul veszi, hogy az SZF be nem tartása esetén a Szolgáltató jogosult Regisztrációját és hozzáférését megszüntetni
 1. Adatrögzítés
A regisztráció során bekért adatokat az Üzemeltető biztonságosan tárolja és azok bizalmas részét semmilyen esetben nem szolgáltatja ki harmadik fél részére. Bizalmasnak számítanak a cím, valamint az elérhetőségi adatok.
 1. Adattörlés
Az adatokat az Üzemeltető minden előzetes bejelentés, vagy indoklás nélkül törölheti. Azonnali törlés jár a hamis adatok közléséért. Üzemeltető eleve nem regisztrál olyan személyeket, akiknek regisztrációs kérelmük hiányos. A regisztrált adatok törlését a szereplő személy írásos kérésére Üzemeltető végrehajtja.
 1. Az adatok hitelessége
A Honlapon szereplő személyek adatai a sajátjaik, ők maguk szolgáltatták Üzemeltető részére, így Üzemeltető azok hitelességért, vagy jogi következményeiért semmilyen felelősség nem terheli. Az Honlapon szereplő anyagok kizárólag információ céljaira szolgálnak, Üzemeltető nem felelős, és semmilyen kártérítési kötelezettséget nem vállal az anyagok tartalmáért. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal az oldal leállásából eredő károkért, továbbá az általa esetleg hivatkozott weboldalak folyamatos működéséért és azok tartalmáért.
 1. Az Üzemeltető kötelességei
Az Üzemeltető vállalja, hogy a host/hostessről marketing megjelenés céljából fotósorozatot és/vagy videó anyagot tesz közzé (a továbbiakban portfólió). Az Üzemeltető a szolgáltatás igénybevételétől számított két évig vállalja, hogy a host/hostess portfólióját harmadik személyek részére bemutatja, továbbá biztosítja a host/hostess részére a host/hostessként történő elhelyezkedés lehetőségét, amelyről a host/hostess a weboldal erre szolgáló menüpontjában értesülhet.
 1. A host/hostess kötelességei
A host/hostess vállalja, hogy az Üzemeltető által közvetített harmadik személyekkel semmilyen célból közvetlen kapcsolatba nem lép, ellenkező esetben kötbér és az okozott kár teljes megfizetésére köteles. A host/hostess vállalja, hogy külön adatlapon az adatait megadja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető, mint adatkezelő, a megadott adatait a szolgáltatás nyújtása céljából kezelje. A host/hostess igazolja továbbá, hogy a 18. életévét betöltötte, egyben büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy az ő általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint beleegyezését adja ahhoz, hogy róla képfelvétel készül. A jelen igazolási kötelezettség a törvényes képviselőre is kiterjed. A fentiek vonatkozásában a Felek a jóhiszeműség és tisztesség alapelveinek figyelembevételével a legmesszebbmenőbbekig együttműködni kötelesek, továbbá kötelesek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint más kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit és céljait betartani.
 1. Szolgáltatások
A Honlapon keresztül elérhető, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások az alábbiak: - A Honlapon keresztül elérhető, e-mailen történő kapcsolattartásra is alkalmas felhasználói adatlap illetve profil (továbbiakban: „Profil”) létrehozása és elérhetővé tétele - A Profil fenntartásáért és nyilvánossághoz való közvetítéséért bizonyos esetekben az Üzemeltető díjat számolhat fel: munkaközvetítés, munkaerő-toborzás, promóciók és rendezvények szervezése, kivitelezése, felügyelete. - A Profil megszüntetésére a Felhasználónak az alábbiak szerint van lehetősége: a Felhasználó a Regisztráció során megadott e-mail címéről az Üzemeltetőnek a cityhostessbudapest@gmail.com e-mail címére küldött üzenetben kérheti Profilja megszüntetését az Üzemeltetőtől.
 1. A Szolgáltatás kezdete
A szolgáltatás igénybevételének kezdete, valamint az ahhoz kapcsolódó és jelen ÁSZF szerint szabályozott jogok és kötelezettségek keletkezésének napja a regisztráció napja. A Felhasználó regisztrálásával, a jelen ÁSZF-et a Felhasználó által megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.
 1. A host/hostess mint részvétele a Szolgáltatásban mint Felhasználó:
- A host/hostess köteles időpontokat megadni, amikor munkát tud végezni (év, hónap, nap, óra). Köteles az adott munkát legjobb tudása szerint, felkészülten, kulturáltan, az Üzemeltetővel előzetesen egyeztetett feltételek szerint ellátni lehető legteljesebb együttműködéssel. -A host/hostess az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatja a munka ellátása során esetlegesen felmerülő gátló körülményekről. -A host/hostess, az általa a Honlapon előre meghatározott időpontokban, a rendelkezésre állásáért szavatol. Az elvállalt feladatok lemondására pedig kizárólag írásban, méltányolható, megfelelő indokkal, elfogadható hitelességű igazolás felmutatása mellett jogosult. Elfogadható indoknak minősül egyrészről az orvosilag igazolt, olyan súlyosságú betegség, amely a konkrét megbízás teljesítésében jelentős mértékben akadályozná a Megbízottat, valamint további, igazolt elháríthatatlan külső okok (vis maior okok). -A host/hostess a munka, annak kezdete előtti 24 órán belül történő lemondása esetén, elsődlegesen köteles maga helyett a munka ellátására alkalmas (az Üzemeltetővel vagy annak üzleti partnerével előre egyeztetett feltételeknek megfelelő) helyettesítő személyről gondoskodni, azt az Üzemeltetővel egyeztetni. -Amennyiben a host/hostess az általa meghatározott időpontban mégsem elérhető, vagy az adott munkát kielégítő indok nélkül lemondja és nem gondoskodik elfogadható helyettesről, vagy a munkát lemondás hiányában nem teljesíti, úgy az Üzemeltető jogosult érvényesíteni a kötbérigényét, amelynek mennyisége azonos elérhetetlenség esetén a napi bérének összegével, egyedi megbízás teljesítésének elmaradása esetén a meghatározott feladat vonatkozásában a host/hostesst megillető díjazás 100%-ának összegével, továbbá a host/hostess köteles megfizetni az Üzemeltető által már kifizetett és nem visszatérítendő költségeket (pl. munkavállalói járulékok). A kötbér érvényesítése nem vonatkozik az Üzemeltető elmaradt megbízásból származó vagy ahhoz kapcsolódó esetleges kárigényének érvényesítésére is a host/hostess el szemben. Abban az esetben ha a host/hostess nem megfelelően végzi el az előre egyeztetett feltételekkel meghatározott munkát, köteles az Üzemeltető ebből származó kárát megtéríteni, illetve Üzemeltető helyett helytállni az Üzemeltető üzleti partnerének a nem megfelelő munkavégzésből származó vagy azzal összefüggésben előforduló igényeivel szemben. - A host/hostess kötelezi magát arra, hogy az Üzemeltető üzleti partnereivel nem lép sem közvetlenül, sem más harmadik személy közvetítésével (ezen SZF hatálya valamint annak megszűnését követő három (3) hónapon belül) munkavégzésre irányuló jogviszonyra. A jelen rendelkezés megszegése esetén a host/hostess 150.000,- Ft / azaz százötvenezer forint kötbért köteles megfizetni az Üzemeltető fizetési felszólításának kézhezvételét követő nyolc (8) naptári napon belül. - A felek által rögzítésre kerül, hogy a host/hostess egyedi megbízásai díjazásának összege és annak kifizetésének módja a mindenkori egyedi megállapodásban lesz szabályozva. Az felek akkor kötelesek írásba foglalni az egyedi megállapodásokat, ha jogszabály által kötelezve vannak, egyéb esetben az egyedi megállapodás létrejöhet szóban, írásban vagy elektronikus úton is. - A host/hostess az Üzemeltető működéséről (pl. partnerei, díjszabása stb.) beleértve az egyedi megállapodások tartalmát is a jelen megállapodás fennállása során vagy abból kifolyólag tudomására jutott információkat köteles üzleti titokként, bizalmasan kezelni a megállapodás megszűnését követően is az ettől számított 5 (öt) évig. Ezen rendelkezés megszegése esetén a host/hostess 500.000 Ft azaz ötszázezer forint kötbér megfizetésére köteles az Üzemeltető fizetési felszólításának kézhezvételét követő nyolc (8) naptári napon belül. - Üzemeltető szavatol azért, hogy nem közvetít szexuális jellegű munkát a host/hostess felé. - A host/hostess szavatolja, hogy ilyen tevékenységben a jelen SZF-el kapcsolatban nem vesz részt. - A konkrét munkát a host/hostess egyedi megbízási szerződés alapján végzi
 1. A host/hostess szolgáltatás igénybe vevője mint Felhasználó:
- A Szolgáltatás igénybe vevője mint Felhasználó igényeit a honlapon keresztül tudja leadni az Üzemeltetőnek (továbbiakban: „Megrendelés”). – Az Üzemeltető e-mailben árajánlat formájában közli a szolgáltatási díjat, amely az általános forgalmi adót és a kezelési költséget is tartalmazza. - Az árajánlat elfogadását követően kiküldött díjbekérő számlán szereplő összeget 3-5 munkanapon belül köteles a Felhasználó megfizetni az Üzemeltetőnek a díjbekérő számlán szereplő módon és számlaszámra. Abban az esetben, ha ezt elmulasztja, vagy ezzel késedelembe esik, az Üzemeltető jogosult elállni a megrendeléstől és érvényesíteni a Felhasználóval szemben felmerült költségeit. - A számlázást az Üzemeltető végzi, egy külső partner által. - Az üzleti partner mint Felhasználó a megrendeléstől való elállásra díjfizetés nélkül a megrendelés kifizetése után nem jogosult. - Az üzleti partner mint Felhasználó szavatolja, hogy tiszteletben tartja az Üzemeltető és a host/hostess közötti jogviszonyt, és a host/hostess részére közvetlen – az Üzemeltető közvetítői tevékenységét kikerülő - tevékenységre vonatkozó ajánlatot sem maga, sem harmadik személyek nevében nem tesz. Ezen előírások megszegése esetén ötszázezer (500.000) forint kötbért köteles megfizetni az Üzemeltető fizetési felszólításának kézhezvételét követő nyolc (8) naptári napon belül. - Módosítási lehetőségek: Felhasználó a megrendelést a teljesítés időpontja előtti öt (5) munkanapig van lehetősége módosítani. Ezt az üzemeltetőnek címzett e-mailben, telefonon vagy az Üzemeltető ezen SZF elején vagy a Honlapon feltüntetett egyéb elérhetőségein keresztül teheti meg. - Együttműködési feltételek: Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételének időpontja előtt megfelelő időn belül részletekre kitérő, a nagyobb hatékonyság érdekében lehetőleg írásos tájékoztatást nyújt az Üzemeltetőnek, illetve adott esetben a host/hostessnek a munkáról, a megjelenésről, illetve a szakértelemmel kapcsolatos egyéb elvárásairól. A Felhasználó a host/hostess számára köteles lehetőséget biztosítani a feladat elvégzéséhez nélkülözhetetlen higiéniai eszközök igénybevételére (helyiség átöltözéshez, sminkeléshez, ásványvíz, toilette). Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, illetve a megbízás során  a host/hostesst zaklatás éri harmadik személy részéről, és a Felhasználó nem lép fel ez ellen haladéktalanul, úgy a host/hostess jogosult megtagadni a teljesítést és egyidejűleg az adott munkára vonatkozó díj 100%-ának megfelelő összegre igényt tartani. Ezekben az esetekben a Felhasználó köteles a megrendelt szolgáltatási funkcióért a teljes árat kifizetni az Üzemeltetőnek. -Információ biztonság: a Felhsználó és az Üzemeltető is köteles a jelen SZF fennállása alatt, illetve abból kifolyólag tudomására jutott információkat (üzleti partnerek, díjszabások), beleértve az egyedi megrendelések tartalmát is bizalmasan kezelni. Ezek tartalmáról csak a másik fél kifejezett jóváhagyásával jogosult bármely információt kiadni. Kivéve a referenciaként való feltüntetést.
 1. Felhasználási jog
A host/hostess a portfólió részét képező képek, videók teljes felhasználási jogát az Üzemeltetőre ruházza át. A felhasználási jog valamennyi jogra kiterjed; területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szól és kizárólagos. A host/hostess a felhasználási jog átruházásával lemond a szerzői jogdíjról. A host/hostess ezzel egyidejűleg szavatolja, hogy a portfólió egészén sem annak egy részén nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni / felhasználási joga, amely az Üzemeltető jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná.
 1. A Honlap
Az Üzemeltető munkakeresési lehetőséget biztosít a hostok/hostessek részére internetes adatbázisában, illetve kereső rendszerében. Az Üzemeltető által ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület használatával a Hirdető helyezi el szolgáltatásait.  A Honlap tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű felhasználása az igénybe vevő saját kockázata és felelőssége. Üzemeltető a közzétett portfóliók tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal. Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata igénybe vevő és hirdető saját kockázatára és felelősségére történik.
 1. Tartalmak
- A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik azért a tartalomért, amit a Honlapon elhelyez vagy a Szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket, közzétett tartalmakat, és bármely tartalom következményeit is. - A fényképek csak megtekintés céljából szerepelnek a Honlapon, azok letöltésének funkcióját az Üzemeltető nem köteles biztosítani. - A Felhasználó ezen kívül vállalja, hogy ezeket a Tartalmakat a Honlapról nem tölti le, nem módosítja, nem vágja meg és nem tölti fel más online felületre. Abban az esetben, ha bármely Tartalmat feltölt a Honlapra, azzal nyilatkozik, hogy az Üzemeltető szabadon, díjfizetés nélkül felhasználhatja azokat. Ezekkel kapcsolatban büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy rendelkezik szerzői vagy felhasználói jogosultsággal, így azokat az Üzemeltető kötetlenül közzé teheti az oldalon. - Az Üzemeltetőt, mint közvetítőt, nem terheli felelősség az általa továbbított információért. - A Felhasználó jelen SZF elfogadásával hozzájárul, hogy az Üzemeltető minden tájékoztatás és ellenszolgáltatás, kártérítés nélkül eltávolítsa a Honlapról az olyan Tartalmakat, vagy ezekre történő hivatkozásokat (linketeket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében a SZF ellentétesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, jogellenesnek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, tisztességtelennek, obszcénnek vagy egyébként elfogadhatatlannak talál. Az Üzemeltetőnek a Tartalmak eltávolítására vonatkozó joga kiterjed az olyan Tartalmakra is, melyek az Üzemeltető saját belátása vagy harmadik személy igénybejelentése szerint megsértik vagy sérthetik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen SZF-ekben foglalt rendelkezéseket vagy személyiségi, kegyeleti jogait. Amennyiben fizetés ellenében feltöltött tartalmat töröl az Üzemeltető jelen szakasz szerint, annak ellenértékét sem köteles a Felhasználónak visszatéríteni. - Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető az általa feltöltött Tartalmakat igyekszik a Szolgáltatások igénybevétele alatt minél több ideig tárolni, de elképzelhető, hogy azokat tárhely hiányában vagy egyéb okból el kell távolítania. -Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy az általa törölt Tartalmak a Tartalmakat fogadó személyeknél megmaradhatnak, még ha az ő Profilja törlésre is kerül, vagy törli azokat. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot – de nem vállal kötelezettséget – hogy a rendelkezésére bocsátott Tartalmakat a saját elképzelései szerint megváltoztassa pl. méret/hosszúság, értehetőség, konzisztencia szempontjából. - A Szolgáltatások igénybevételével és a Honlap használatával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során találkozhat olyan Tartalmakkal, amelyeket támadó jellegűnek, illetlennek vagy aggályosnak találhat, és saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat e tekintetben, és erre alapozottan igényt nem támaszt az Üzemeltetővel szemben. A Felhasználó szintén tudomásul veszi, hogy az általa nyilvános adatnak megadott adatokat, Tartalmat más Felhasználó listázhatja, kategorizálhatja, rendezheti és elismeri, hogy az ilyen adatok, listák, kategóriák, rendezések tekintetében saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat és használja a Honlapot, és erre alapozottan igényt nem támaszt az Üzemeltetővel szemben.
 1. Az SZF hatálya, irányadó jog és jogviták
- Az Üzemeltető a Szolgáltatásokat a Magyarország, illetve az egyes Felhasználókkal kötött egyedi megállapodásban meghatározott ország területén nyújtja. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen SZF-et, s az elfogadással egyben ezek betartására vonatkozó szerződéses jogviszonyba lép az Üzemeltetővel (továbbiakban: „Szerződés”). Az Üzemeltető és a Felhasználó között az SZF-re vonatkozó szerződés határozatlan időtartamra jön létre. - A Szolgáltatás igénybevételével, s így a jelen SZF elfogadásával életbe lépő Szerződésre a magyar jog az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. - A fogyasztónak minősülő Felhasználók vitás ügyeik Szolgáltatóval történő rendezésére peres eljárás kezdeményezése előtt a közte és a Szolgáltató közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina Krt. 99. III.310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: +36 (1) 488 21 86; Telefon: +36 (1) 488 21 31.) is fordulhatnak. - A felek vállalják, hogy Szerződésből eredő vitáikat próbálják peres eljárás nélkül kölcsönösen megoldani. Ennek sikertelensége esetén a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény peres eljárás esetére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint járnak el hatáskör és illetékesség tekintetében,
 1. Szerződés létrejötte
A Felhasználó a Regisztráció során kitölti a regisztrációs adatlapot (ideértve a jelentkezési adatlapot is), majd kijelöli hozzájárulása jeléül az ott található Nyilatkozatokat, amely kijelöléssel a Nyilatkozat megadottnak tekintendő. A Szerződés az Üzemeltető és a Felhasználó között a Megrendelés vagy Regisztráció elküldésével jön létre. A jelen Szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Jelen Szerződés alapján, az e-mailen vagy a Honlapon keresztül tett Nyilatkozatokat, vállalásokat a felek írásbeli nyilatkozatnak tekintik.
 1. A SZF elfogadása
A Honlapon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott általános szerződési feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az általános szerződési feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat az Üzemeltető jelen oldal általános szerződési feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a változásokra felhasználók figyelmét felhívja.
 1. Módosítás
- Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Szerződést a Felhasználók előzetes, a Honlapon közzétett hirdetményi tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa.
 1. Az Üzemeltető jogai
- Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó kilétét ellenőrizze. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni, illetőleg a Felhasználót véglegesen törölni.
 1. Szerződés megszűnése
- A Felhasználó egyoldalú, írásbeli, indoklás nélküli nyilatkozattal bármikor felmondhatja a jelen Szerződést. - Az Üzemeltető azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti a Felhasználó Regisztrációját az alábbi esetekben: ha a Felhasználó az Üzemeltetőnek vagy más Felhasználóknak A Szolgáltatás nyújtásának az Üzemeltető részéről a fentiek szerinti okok folytán történő megszüntetése miatt a Felhasználó a Üzemeltető szemben kár/kártalanítási/költségigényt vagy bármilyen követelést nem terjeszthet elő. Az Felhasználói igényekkel szemben a Szolgáltató nem köteles helytállni, kizárja ezekkel kapcsolatban a felelősségét.
 1. Felelősség
- a Felhasználó saját felelősségére használja a Honlapot és a Szolgáltatásokat. - az Üzemeltető kizár mindennemű felelősséget a Honlapon általa elhelyezett információk vagy anyagok illetve a szolgáltatások hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az Üzemeltető kizár továbbá minden felelősséget az egyes felhasználók által a Honlapon tanúsított magatartásért. A szolgáltatások igénybevétele a Felhasználók felelőssége, kockázata és költsége, és a Felhasználók tartoznak felelősséggel a mindenkori jogszabályok és a jelen szerződés rendelkezéseinek betartásáért. A szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználóknak a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült tevékenységeiért. - az Üzemeltető nem szavatol ezek és a működtető szerver biztonságáért. Ha a Honlap használata valamely javítással vagy kicseréléssel, módosítással kapcsolatos költséggel járna, az Üzemeltető semmilyen formában nem felelős ezen költségekkel kapcsolatban. - az Üzemeltető nem szavatol azért, hogy a szolgáltatások és a Honlap megfelel a Felhasználók által állított követelményeknek, elvárásoknak. Az Üzemeltető nem felel a szolgáltatáson keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött tartalom vagy más kommunikációs adat törléséért, megrongálásáért vagy megrongálódásáért, mentésének elmulasztásáért. Az Üzemeltető szintén nem felel a szolgáltatás igénybevétele vagy a weboldal használata során a Felhasználó számítógépére esetlegesen eljutó vírusok okozta, vagy az eszközeiben keletkező károkért. - a Szolgáltatások eszközöket, lehetőséget biztosítanak különféle kommunikációk (pl. E-mail) elküldéséhez és fogadásához, azonban az Üzemeltető maga nem végez telekommunikációs vagy távközlési tevékenységet, és az Üzemeltető nem felelős a Felhasználói kommunikációk tényleges és/vagy hibamentes elküldéséért vagy célba éréséért vagy a küldési csatornák rendelkezésre állásáért. - a Felhasználó jelen SZF elfogadásával vállalja, hogy az Üzemeltetőt teljes körűen megvédi, mentesíti, kártalanítja minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Honlap, illetve a szolgáltatás Felhasználó általi használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Felhasználó kijelenti továbbá, hogy az általa elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakkal kapcsolatosan felmerült igényekért időbeli korlát nélkül helytáll, és teljes mértékben megvédi, mentesíti és kártalanítja szolgáltatót az ezekből fakadó igényekkel szemben. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy helytállását nem csökkenti a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülményekre való hivatkozása ez esetekben, illetve, hogy ha tőle nem volt elvárható a körülmény elkerülése, vagy a kár elhárítása. - az Üzemeltető nem ellenőrzi, illetve nem vállal felelősséget azokért az esetleges következményekért, amelyek abból következnek, hogy a Felhasználó személyes joga, lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint hatályos és érvényes jogszabályok vagy egyéb vallási, társadalmi előírások tilalmazzák vagy korlátozzák a weboldal, a szolgáltatások, vagy az azokhoz hasonló egyéb szolgáltatások igénybevételét. - Felhasználó jelen szerződés elfogadásával vállalja, hogy a profiljának jelen szerződés alapján történő törlése esetén szolgáltató nem köteles kár vagy egyéb címen felhasználónak teljesíteni. - Üzemeltető kizár mindennemű felelősséget a fotók és egyéb tartalmak Honlapon történő elhelyezésével, megjelenítésével kapcsolatban, feltéve, hogy a megjelenítés és az elhelyezés megfelel a jelen szerződésnek, az adatkezelési tájékoztatónak és a weboldalon megfogalmazottaknak. - Üzemeltető kizár mindennemű felelősséget a Felhasználók által tévesen vagy hibásan eszközölt vagy más okból sikertelen (pl. Rossz összeg feltüntetése, rossz azonosító feltüntetése, téves kedvezményezett megnevezése, stb...) Fizetések tekintetében. - amennyiben a Felhasználó országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen szerződés rendelkezéseinél szigorúbb és eltérést nem engedő szabályokat rendelnek a felek részére a szolgáltatások igénybevétele és a Honlap használata kapcsán, a felhasználó köteles azoknak eleget tenni. A Felhasználó azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzemeltető felelősségét a szerződésre irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok alapján lehetséges legmagasabb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért. - az Üzemeltető kizárja felelősségét az adatbeviteli és nyomdahibákért. Ezen kívül nem felelős a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges internetkapcsolat elmaradásáért vagy az internetkapcsolatot érintő hatósági vagy egyéb okból fakadó korlátozásokért.
 1. Szerzői jogok
- A Honlap tartalma - ellenkező megjelölés hiányában – az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi.
 1. Adatvédelem
- A Felhasználó a Megrendeléssel vagy Regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy a személyes adatait az Üzemeltető a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően kezelje.
 1. Adatkezelés
Az Üzemeltető a host/hostess alábbi személyes adatait tartja nyilván: Név, szül. hely és idő, Anyja neve, Szig. szám, Lakcím, Telefonszám, Email. Személyes adat csak a szolgáltatás alá tartozó tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
 1. Az adatkezelési célja
Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, a szolgáltatás teljesítése.
 1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Üzemeltető előzetes és teljeskörű tájékoztatása alapján.
 1. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama az ügyfélkapcsolat fennállásáig, az érintett kérelme alapján adatainak törléséig, vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig tart. A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezeléséről tájékoztatás kérésére a fenti email elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.
 1. Adattovábbítás és -módosítás
Adattovábbításra akkor kerül sor, ha Üzemeltető a host/hostesst harmadik személy részére kiajánlja, illetve ha ennek kötelezettségét jogszabály írja elő. Üzemeltető a host/hostess adatait elektronikusan, és a host/hostess hozzájáruló nyilatkozata alapján papír alapú formában is nyilvántartja. Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy az érintett által megadott személyes adatokat az Üzemeltető más személyes adattal nem kapcsolja össze. Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek. Az adatokról biztonsági mentés készül. Az Üzemeltető az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
 1. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés
- Az Üzemeltető a cityhostessbudapest@gmail.com e-mail címen  keresztül elérhető ügyfélszolgálatot biztosít a Honlapot és a Szolgáltatásokat érintő felhasználói megkeresések kezelésére hétköznap 10 és 17 óra között.
 1. Egyéb
- Amennyiben a Szerződés meghatározott része vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntés alapján érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a Szerződés fennmaradó részei hatályban maradnak azzal, hogy a Szerződés úgy módosul, hogy a törölt rendelkezés(ek) a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljön(jenek). - Amennyiben bármelyik fél részben, vagy egészben nem teljesíti a SZF-ből fakadó kötelezettségeit, vagy késedelembe esik azok teljesítésével kapcsolatban, az nem értelmezhető úgy, hogy a másik fél lemondott a nem teljesítő vagy késedelembe esett fél javára ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséről. - Az SZF-nek nem válik tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amely a SZF-ben nem szerepel. - A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltető a Szerződést harmadik személyre átruházza, vagy a szerződésből eredő követelését engedményezze. Az ilyen vállalkozások jogosultak a jelen SZF minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak. A Felhasználó a jelen SZF-ben foglalt jogait (ide nem értve a követeléseket) és kötelezettségeit NEM jogosult harmadik személyre átruházni vagy engedményezni. - A SZF nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket a Felhasználó vagy az Üzemeltető szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről a Felhasználó szerződésben nem mondhat le. - A SZF rendelkezései közül egy sem jogosítja fel a Felhasználót arra, hogy használja a Üzemeltető kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, emblémáit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jegyeit, kivéve, ha és ahogyan a Felhasználó és az Üzemeltető között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad. - Amennyiben a SZF meghatározott része vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntés alapján érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a SZF fennmaradó részei hatályban maradnak azzal, hogy a SZF úgy módosulnak, hogy a törölt rendelkezés(ek) a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljön(jenek). 33. Szavatosság, jótállás Kellékszavatosság: - Ön a Szolgáltatások hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a vonatkozó jogszabályok szerint. - Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. -Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. -Termékszavatosság: Mivel jelen Szerződés Szolgáltatásokra vonatkozik, azok tekintetében az Üzemeltető nem tartozik termékszavatossággal (amelyet Ön ingó dolog hibája esetén választhatna). - Jótállást az Üzemeltető nem vállal és erre nem is köteles a Szolgáltatások tekintetében. 34. Jogorvoslati lehetőségek Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását a fent hivatkozott e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint. Az érintett kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Üzemeltető az érintett panaszát annak beérkezésétől számítva 8 napon belül kivizsgálja, és erről az érintettet értesíti. Amennyiben az érintett a panasz kivizsgálásának eredményével nem ért egyet, annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 1. Hatályos jogszabályok
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.